ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

แนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

กรอบการดำเนินงาน เดือน พฤศจิกายน 2566 คู่มือการจัดตั้งง

เอกสารประกอบการจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 Read More »

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบค

แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน Read More »

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งคร

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »