คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาววันทนา  เจริญรัตนตระกูล  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายวรวิน  ชุนดี  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุพัตรา สรลักษณ์ลิขิต  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายชลธิศ ปุนนิลุบล  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน