การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA Online

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำ …

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Read More »

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

                                                  คู่มื …

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Read More »

O14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน นางนพรัตน์   ตรงดี …

O14 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน Read More »