การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA Online 2565

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน นางนพรัตน์   ตรงดี …

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน Read More »

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นา …

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ Read More »

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกา …

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา Read More »

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

* คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล * 1. คู่มือการ …

O13 คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล Read More »

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใ …

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Read More »

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในกา …

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Read More »

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  รายง …

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี Read More »

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี …

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน Read More »