การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ITA Online

แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำป

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 Read More »

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำป

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน Read More »