คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
นางสาวนงค์เยาว์          หลาวเพ็ชร   ตำแหน่ง           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา   สมสิงห์       ตำแหน่ง           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธนัทธรณ์          คุ้นมณีทิพย์  ตำแหน่ง            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายรัฐภูมิ                  รัศมีเวียงชัย  ตำแหน่ง           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวเมธาวดี           โพธิ์ศรี  ตำแหน่ง                เจ้าพนักงานชำนาญงาน
นางสาวปนัดดา            บุญเกิด  ตำแหน่ง                เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน