O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ
นางสาวนงค์เยาว์          หลาวเพ็ชร   ตำแหน่ง           ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

นายพชร                   ลิ้มไธสง      ตำแหน่ง           นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ว่าที่ ร.ต.หญิงสุกัญญา   สมสิงห์       ตำแหน่ง           นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวธนัทธรณ์          คุ้นมณีทิพย์  ตำแหน่ง            นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายรัฐภูมิ                  รัศมีเวียงชัย  ตำแหน่ง           นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวปนัดดา            บุญเกิด  ตำแหน่ง                เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน

นางสาวจุฑามาศ          สุขประเสริฐ  ตำแหน่ง            เจ้าหน้าทีพิมพ์ดีด
รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow