O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวอัญชลี  เกิดเล็ก             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  รก.ผอ.กลุ่ม

นายอดิศักดิ์    ด้านวังขวา           ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ