นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 นางรุ่งนภา เพ็ชรไม้ ประธานกลุ่มโรงเรียนสาริกาดีลัง และนางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 13 โรงเรียน อำเภอพัฒนานิคม