รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ.2566)
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

 

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow