รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)