หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2


หลักเกณฑ์การการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2
1.1 ปกหน้า

1.2 บันทึกข้อความ

1.3 หน้าเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2

1.4 คำนำ

1.5 งบหน้าหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.ว 24-2559 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครู

2.รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครู

3.ว 29-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

4.ว 30-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.ว 4562-2560 แนวทางการสรรหาแสะบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

6.ประกาศ กศจ.ลพบุรี เรื่อง องค์ประกอบการย้าย

7.ประกาศ กศจ.ลพบุรี เรื่อง องค์ประกอบการเลื่อนขั้น

8.ว 33-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์

9.ว 4-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีอื่น ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

10.ว 8-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

11.ว 13-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12.ว 11-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

13.ว 12-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

14.ว 13-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

15.208-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด

16.ว17-63 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

17.ว21-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

18.ว23-2563 เกณฑ์อัตรากำลังครูในสถานศึกษา

19.ว1-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งใด้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

20.ว3-2564 มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21.ว6-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

22.ว7-2564 หลักเกณฑ์และวิธีการการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

23.ว-2480-2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24.ว15-2564 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

25.04278-ว678-2564 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

26.คณะผู้จัดทำ

27.ปกหลัง