หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร


หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรก่อนแต่งตั้ง สพป.ลพบุรี เขต 2
1.1 ปกหน้า

1.2 บันทึกข้อความ

1.3 หน้าเว็บไซต์ สพป.ลพบุรี เขต 2

1.4 คำนำ

1.5 งบหน้าหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1.ว6-2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

2.ว10-2551 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. ว3-2554 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

4.ว 22-2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

5.ว 14-2561 แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน

6.ว19-2561 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

7.ว26-2561 แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

8.ว 2-2562 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9.0111-23 ม.ค.2563 แนวทางการนำชั่วโมงพัฒนาวิชาการและวิชาชีพมาทดแทนชั่วโมงการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

10.ว 2-2563 แนวทางปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง

11.ว 4-2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12.ว 8-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

13.220-2563 การเพิ่มเติมโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14.ว19-2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด

15.ว2-2564 การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

16.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร สพป.ลพบุรี เขต 2

17.คณะผู้จัดทำ

18.ปกหลัง