ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ สพฐ. กำหนดให้ทุกประการ ในการนี้ผู้แทน อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมการจัดสอบดังกล่าว ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากผู้บริหารโรงเรียน ในโอกาสที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2

ไม่พบเรื่อง
ไม่พบเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา


 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 เอกสารเผยแพร่งานวิจัย


 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ.2566


 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566


 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


 การขับเคลื่อนจริยธรรม


 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy


 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566


 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


 รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566


 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


แบบสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

แบบสำรวจการให้บริการ สพป.ลพบุรีเขต 2

รายงานผลการสำรวจ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
เลขที่ 8/1 หมู่ที่ 1  ถนนสระบุรี-หล่มสัก  ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์  15130
โทร. 08 0663 2211 โทรสาร 0 3677 1497  E-mail : ict@lopburi2.go.th
ติดต่อภายในสำนักงาน

กลุ่มอำนวยการ  08 0663 2211                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล  08 0661 7117
กลุ่มนโยบายและแผน  08 0663 9944                        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  08 4776 0005
กลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล 08 4776 0003      กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  08 4776 1551
กลุ่มกฎหมายและคดี  08 0661 7117                              กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
08 0661 7117
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 08 4320 1613     หน่วยตรวจสอบภายใน 08 1947 1076             

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์: 300529

20231230c1b1983-1024x434
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
previous arrow
next arrow