admin lbr2

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

การประชุมพิจารณากลั่นกรองการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุม PA Support Team ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุม PA Support Team ครั้งที่ 1/2566 Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 41/2565 Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตาม ม.11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ฯ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ตาม ม.11 แห่ง พรบ.แก้ไขคำสั่ง คสช.ฯ ผ่านระบบ Video Conference Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 โรงเรียน Read More »

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 Read More »

การดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผู้บริหารสำนักง …

การดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (MOU) Read More »

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน เพื่อขอรับสนับสนุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน เพื่อขอรับสนับสนุนการศึกษา “โครงการโรงเรียนปลอดภัย” บริษัท สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด Read More »

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow