admin lbr2

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรองฯวิชาญ คงรัสมี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต) ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 42 โรงเรียนๆละ 3 คน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรองฯวิชาญ คงรัสมี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (กิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวิต) ประจำปี 2566 มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 42 โรงเรียนๆละ 3 คน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมตรวจเยี่ยมกับคณะฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บ้านเด็กหญิงวิลาวรรณ ขันธศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง และบ้านเด็กหญิงเพชราพร สาดี นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม อำเภอพัฒนานิคม

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ออกตรวจเยี่ยมเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมตรวจเยี่ยมกับคณะฯ จำนวน 2 ราย ได้แก่ บ้านเด็กหญิงวิลาวรรณ ขันธศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง และบ้านเด็กหญิงเพชราพร สาดี นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม อำเภอพัฒนานิคม Read More »

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจราชการติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2566 – กันยาน 2566) ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมประชุมรายงานผลการตรวจราชการติดตามประเมินผลตามนโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระยะที่ 3 (สิงหาคม 2566 – กันยาน 2566) ทั้งนี้ ได้นำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมี นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันทต์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ และนางสาวลออ วิลัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้ารับการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กลุ่มพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 2 โดยมี นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันทต์ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ และนางสาวลออ วิลัย ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นกรรมการ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565/66 จำนวน 10 โรงเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565/66 จำนวน 10 โรงเรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดลพบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ จังหวัดลพบุรี ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์หลวงพ่อทวี กิตติสาโร วัดป่าเนินหาญ มารับบิณฑบาต และเทศนาธรรม พร้อมทั้งให้พรแก่เจ้าหน้าที่ท่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยได้นิมนต์หลวงพ่อทวี กิตติสาโร วัดป่าเนินหาญ มารับบิณฑบาต และเทศนาธรรม พร้อมทั้งให้พรแก่เจ้าหน้าที่ท่าน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนท้องถิ่นใกล้โรงเรียน ได้แก่ นายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว นายประดิษฐ หนูคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา และนายชัยพร กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลซับตะเคียน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยภาคีเครือข่ายแหล่งเรียนท้องถิ่นใกล้โรงเรียน ได้แก่ นายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว นายประดิษฐ หนูคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา และนายชัยพร กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลซับตะเคียน ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1 นายชีวิน พัฒนคูหะ เป็นผู้ส่งมอบ

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีรองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1 นายชีวิน พัฒนคูหะ เป็นผู้ส่งมอบ Read More »