การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 31 คน

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก และมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ของเอกชน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกรรมการจัดทำราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครู และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 คน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566” สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน กศจ. ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนนายอำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 คน ประชุมพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ ในการพิจารณาความดี ความชอบ การโอน ย้าย การกำหนดตำแหน่ง

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 คน ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 คน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน และประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ. สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบหรือที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่(ศป.ปส.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ตำรวจ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งสิ้น 12 คน ร่วมกิจกรรมการค้นหา คัดกรอง นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย Big day ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และลงพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย Big day ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และลงพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดรณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 Read More »

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูล และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านยางโทน และรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม ณ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี นางนิตยา แม้นพยัคฆ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูล และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการนำนักเรียนไปเรียนรวมที่โรงเรียนบ้านยางโทน และรับฟังความคิดเห็นของที่ประชุม ณ โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี Read More »