การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทย ฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(Performance Agreement :PA) ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้งบประมาณสนับสนุนสมทบจากบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 15,000 บาท และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร สพป.ชลบุรี เขต 3 นำโดยนางวันทนา มุลเมืองแสน ผอ.โรงเรียนบ้านมาบฟักทองและคณะ มาบรรยายเพื่อมอบองค์ความรู้ โดยมีครู คศ.1และครู คศ.2 จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 126 คน เข้ารับการอบรม โดยการอบรมนี้จะส่งผลให้ครูได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขอเลื่อนวิทย ฐานะสูงขึ้นเพื่อสนันสนุนในวิชาชีพต่อไป จัดอบรม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการตามเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทย ฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(Performance Agreement :PA) ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้งบประมาณสนับสนุนสมทบจากบริษัทสยามสไมล์โบรกเกอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 15,000 บาท และได้รับเกียรติจากคณะวิทยากร สพป.ชลบุรี เขต 3 นำโดยนางวันทนา มุลเมืองแสน ผอ.โรงเรียนบ้านมาบฟักทองและคณะ มาบรรยายเพื่อมอบองค์ความรู้ โดยมีครู คศ.1และครู คศ.2 จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 126 คน เข้ารับการอบรม โดยการอบรมนี้จะส่งผลให้ครูได้รับความรู้ ที่สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการขอเลื่อนวิทย ฐานะสูงขึ้นเพื่อสนันสนุนในวิชาชีพต่อไป จัดอบรม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯขันธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯขันธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนรายปีของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 / 2566 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู /ผอ.โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเพื่อร่วมวางแผนการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู /ผอ.โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเพื่อร่วมวางแผนการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 31 คน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัศมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนและประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2 จำนวน 31 คน Read More »

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก และมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ของเอกชน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการวิจัยและประเมินผล ด้านการบริหารการศึกษา และด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ซึ่งมาจากบุคคลภายนอก และมีผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ของเอกชน และผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 9 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบ Zoom Read More »

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกรรมการจัดทำราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จำนวน 7 คน ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และกรรมการจัดทำราคากลางจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ การเรียนการสอน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครู และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 คน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566” สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ครู และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 8 คน ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเข้ารับรางวัล “สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2566” สังกัด สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน กศจ. ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนนายอำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 คน ประชุมพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ ในการพิจารณาความดี ความชอบ การโอน ย้าย การกำหนดตำแหน่ง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ผู้แทนครู ผู้แทนผู้บริหาร ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน กศจ. ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทนนายอำเภอ รวมทั้งสิ้น 11 คน ประชุมพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบ ในการพิจารณาความดี ความชอบ การโอน ย้าย การกำหนดตำแหน่ง Read More »

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 คน ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 คน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน และประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน

วันที่ 6 มกราคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จำนวน 3 คน ผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน) จำนวน 1 คน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 10 คน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียน และประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน Read More »