ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสถานศึกษาในสังกัด สพป ลพบุรี เขต 2 ประชุมวางแผนดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับแผนระดับจังหวัด และนโยบายของกระทรวงศึกษา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นางขันธมาศ หลวงเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการติดตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของสถานศึกษาในสังกัด สพป ลพบุรี เขต 2 ประชุมวางแผนดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดคล้องกับแผนระดับจังหวัด และนโยบายของกระทรวงศึกษา ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.อ่างทอง และโรงเรียนวัดฝาง สพป.ชัยนาท

ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม สพป.อ่างทอง และโรงเรียนวัดฝาง สพป.ชัยนาท Read More »

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี Read More »

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองนา เพื่อติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองนา อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองนา เพื่อติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองนา อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย เพื่อติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย เพื่อติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา เพื่อติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา เพื่อติดตามการบริหารจัดการของผู้บริหารและการจัดการเรียนการสอนของคณะครู รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ ให้การต้อนรับพันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวม รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลฯ ให้การต้อนรับพันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวม รองศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2566 และมีคณะกรรมการฯ ระดับทอง, ระดับเพชร เข้าร่วมประชุมสรุปผลฯ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2566 โดยมีนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2566 และมีคณะกรรมการฯ ระดับทอง, ระดับเพชร เข้าร่วมประชุมสรุปผลฯ ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ๒.โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ๓.โรงเรียนบ้านโคกกลาง ๔. โรงเรียนบ้านหนองจาน ๕. โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษากลุ่มการบริหารการเงินและสินทรัพย์ ประชุมแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแทน ได้แก่ ๑. โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ ๒.โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ๓.โรงเรียนบ้านโคกกลาง ๔. โรงเรียนบ้านหนองจาน ๕. โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดคีรีนาครัตนาราม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่ราชพัสดุโรงเรียนที่ยุบเลิกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านชอนเหล็กไฟ และโรงเรียนบ้านสระพัฒนา อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนวัดคีรีนาครัตนาราม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่ราชพัสดุโรงเรียนที่ยุบเลิกในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านชอนเหล็กไฟ และโรงเรียนบ้านสระพัฒนา อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี Read More »