ประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของวัดพัฒนาธรรมาราม ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในอำเภอพัฒนานิคม จำนวน 26 โรงเรียน ในการนี้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษาของวัดพัฒนาธรรมาราม ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในอำเภอพัฒนานิคม จำนวน 26 โรงเรียน ในการนี้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู รวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 24/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 24/2567 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมในการเปิดอบรมดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จำนวน 130 คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมในการเปิดอบรมดังกล่าว ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู จำนวน 130 คน เข้ารับการอบรม ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในเขตอำเภอพัฒนานิคม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูรวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารศาลาการเปรียญ วัดพรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนในเขตอำเภอพัฒนานิคม โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูรวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารศาลาการเปรียญ วัดพรหมรังษี อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพิจารณากลั่นกรอง ประเมินผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและประเภทศึกษานิเทศก์ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ร่วมพิจารณากลั่นกรอง ประเมินผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและประเภทศึกษานิเทศก์ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารการศึกษา ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทศึกษานิเทศก์ ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เดชปุญโญ) เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เจ้าอาวาส วัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต แสดงธรรมและสมาทานศีล ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรทุกวันอังคาร โดยได้นิมนต์พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เดชปุญโญ) เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล เจ้าอาวาส วัดลำนารายณ์ มารับบิณฑบาต แสดงธรรมและสมาทานศีล ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ( 6 เดือนแรก) ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ( 6 เดือนแรก) ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ สพฐ. กำหนดให้ทุกประการ ในการนี้ผู้แทน อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมการจัดสอบดังกล่าว ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการดำเนินการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. 2567 โดยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ สพฐ. กำหนดให้ทุกประการ ในการนี้ผู้แทน อกคศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าเยี่ยมการจัดสอบดังกล่าว ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาคม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากผู้บริหารโรงเรียน ในโอกาสที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู นางขันธมาศ หลวงเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับและร่วมรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานจากผู้บริหารโรงเรียน ในโอกาสที่ พลเอก บัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดลพบุรี ได้แก่โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น อ.พัฒนานิคม และโรงเรียนบ้านม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล สพป. ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเงิน PISA และ 0-NET ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประเงิน PISA และ 0-NET ในระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 7 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting จาก สพฐ. ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »