ประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯนายวิชาญ คงรัสมี และศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. โดยได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯนายวิชาญ คงรัสมี และศึกษานิเทศก์ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. โดยได้เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครูร่วมปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพัฒนานิคม ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมรังษี

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานมอบทุนการศึกษานักเรียนในอำเภอพัฒนานิคม ณ ศาลาการเปรียญวัดพรหมรังษี Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM ในประเด็นคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุม ก.ค.ศ. FORUM ในประเด็นคุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ประธานกรรมการ นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ กันหา ผอ. …

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ ประธานกรรมการ นางอณัฐธิภา กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการ ร่วมคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ Read More »

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. บรรยายในหัวข้อ นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังวัฒนธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัสมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. บรรยายในหัวข้อ นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตและปลูกฝังวัฒนธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก สพม.ลพบุรี นำโดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะ ซึ่งเดินทางมาส่ง นางพีรดา มาพรหม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผ …

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมให้การต้อนรับคณะจาก สพม.ลพบุรี นำโดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รอง ผอ.สพม.ลพบุรี และคณะ ซึ่งเดินทางมาส่ง นางพีรดา มาพรหม ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป ลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ประเมินคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ และโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ท่าน ในการตรวจเอกสารของนักเรียนผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พมจ.ลพบุรี (เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ท่าน ในการตรวจเอกสารของนักเรียนผู้ขอรับความช่วยเหลือจาก พมจ.ลพบุรี (เงินช่วยเหลือนักเรียนยากจน) ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 22/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 Read More »