ประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2565 Read More »

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ในการเรียน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Read More »

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22-23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เ …

การประชุมวิพากษ์ (ร่าง) แผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 – 2570 และประชุมจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษาจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2566 -2570 และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป. …

นายกิตติภพ สระสงครามภู รอง สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการ ประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2566 และประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) Read More »

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป. …

นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Read More »

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ.

วันที่ 21 มีนาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต …

นายวิชาญ คงรัสมี รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ตามนโยบาย Quick Policy ของ สพฐ. Read More »