ประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายต่อศักดิ์ บุญเสือ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯวิชาญ คงรัศมี และนางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ติดตามตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 (ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 14 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 29 คน

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ รองฯวิชาญ คงรัสมี รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนโคกเจริญ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสระเพลง อ.โคกเจริญ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการคัดเลือกครูรับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567 ประชุมเพื่อคัดเลือกครูเข้ารับรางวัล ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 1/2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับการคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการที่ 2 ต่อไป ประชุม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ รองฯรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิด การอบรม เชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองด้วยระบบการ Active Learning กิจกรรมการจัดทำกรอบหลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะครูจากโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน 43 โรงเรียนในสังกัด ฯ ที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิทชวนปัญโญ)ณ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ ผอ.ศรีประภา ระดมยศ ผอ.โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ นำข้าราชการในสำนักงานฯจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำวันอังคาร โดยอังคารนี้ได้นิมนต์หวงพ่อทวี กิตติสาโร วัดป่าเนินหาญ อำเภอชัยบาดาล มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อน้อมนำหลักธรรม มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมี สติเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี ณ สพป.ลพบุรี เขต 2

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เพื่อได้รับทราบข้อราชการสำคัญ เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 11 ถึง 14 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูรักษาการในตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 4 กลุ่มโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มโรงเรียนสุวรรณภูมิ กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ กลุ่มสุระนารายณ์ และกลุ่มชัยบาดาล ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีกตเวทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๒ มอบหมายให้ รองฯกิตติภพ สระสงครามภู และคณะกรรมการประเมิน เข้าประเมินการดำเนินงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนห้วยน้ำหวาน อำเภอพัฒนานิคม เป็นผู้รับการประเมิน ณ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์