การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 2 ปีงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566
1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง


2. ด้านการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง คนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ


3. ด้านการพัฒนาบุคลากร


4. ด้านการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ


5. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต


6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน


7 ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน