คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


นางสาว สุจินดา  เนตร์ศิริ      ตำแหน่ง     ผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาว ภัทรพร  เกตุเกิด      ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกลุ่ม

นาง พิมพ์ลดา  ตามสุขสนธิ์    ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์

นาง สมมาตร  เพียรชนะ        ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์

นาง ยุวดี  เส็งผล                ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์

นางสาว กิตติกาญจน์  สร้อยวัน          ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายวริศวงศกร  ฐิรัตนบุรินทร์        ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow