คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาว ภัทรพร  เกตุเกิด      ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกลุ่ม

นาง พิมพ์ลดา  ตามสุขสนธิ์    ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์

นาง สมมาตร  เพียรชนะ        ตำแหน่ง     ศึกษานิเทศก์

นายวริศวงศกร  ฐิรัตนบุรินทร์        ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน