คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวลำเพย    กลิ่นไทย     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่ม

– การขอหนังสือรับรอง สลิปเงินเดือน (Payslip)

– การจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด (ส่วนจังหวัด)

นางศลิษา          ล้วนดี         ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ     

– การปฏิบัติงานที่ราชพัสดุ

– ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ

นางสาวชนิดา     วงษ์เนตร    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

– การเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติราชการ

– การขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจุฑารัตน์  ปลื้มมะลัง   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

– การปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ

นางอนัญญา    เบิกบาน        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

– การปฏิบัติงานการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร

 

นางสายรุ้ง    หงษ์คำดี        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– การปฏิบัติงานการจ่ายเงิน

 
รับสมัคร1
Untitled
previous arrow
next arrow