คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

นางสาวลำเพย    กลิ่นไทย     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่ม

– การจัดทำทะเบียนคุมเงินประจำงวด (ส่วนจังหวัด)

นางสาวศลิษา    ล้วนดี         ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ     

– การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวชนิดา   วงษ์เนตร    ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

– การขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน

นางสาวจุฑารัตน์  ปลื้มมะลัง   ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

– การปฏิบัติงานการจำหน่ายพัสดุ

นางอนัญญา    เบิกบาน        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

– การปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฎิบัติราชการ (ประชุม อบรม เดินทาง โอทีฯ)

 

นางสายรุ้ง    หงษ์คำดี        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

– การเบิกจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ KTB Corporate Online

นางสาวอัจฉรา    เกตยา        ตำแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ

– การขอหนังสือรับรองและสลิปเงินเดือน (Payslip)