คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล *

1. คู่มือการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย

   – นางสาวมัณฑนา    มีชำนาญ             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

2. คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน

   – นางสาวมัณฑนา    มีชำนาญ             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

3. คู่มือการปฏิบัติงานการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

   – นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

4. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารพนักงานราชการ

   – นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

5. คู่มือการปฏิบัติงานการลาออกจากราชการ

   – นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

6. คู่มือการปฏิบัติงานการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ

   – นางสาวเบญจมาศ         มาภรณ์             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

7. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

   – นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

8. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   – นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

9. คู่มือการปฏิบัติงานการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

   – นางกมลรัตน์       ชุนดี                  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

10. คู่มือการปฏิบัติงานการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
– นางลักคณาวรรณ  วงษ์บุญมี             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

11. คู่มือการปฏิบัติงานการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้รับบำเหน็จบำนาญ

   – นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

12. คู่มือการปฏิบัติงานการขอเปลี่ยนแปลงรายการใน ก.ค.ศ.16/แฟ้มประวัติ

   – นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

13. คู่มือการปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือน/ค่าจ้าง

   – นางกมลรัตน์       ชุนดี                  ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

14. คู่มือการปฏิบัติงานการลา การได้รับเงินเดือนและการเลื่อนเงินเดือนระหว่างลา

   – นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

15. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/รับ – ส่ง หนังสือราชการ

   – นางสาวปัฐยา       สมบัติวงค์            ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

16. คู่มือการปฏิบัติงานงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

   – นางสาวชนพิชา     ทรงเสรีย์            ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

   – นางสาวมัณฑนา      มีชำนาญ          ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   – นางสาวเบญจมาศ        มาภรณ์        ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

17. คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครู

   – นางสาวฐิตารีย์       เกิดมาลัย            ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

18. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแฟ้มประวัติ

   – นางสาวฐิตารีย์         เกิดมาลัย             ตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ