แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 


ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2


รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี