O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562 (ฉบับที่4)

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

6. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

7. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 3)

8. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

12. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

13. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

14. กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

15. กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

16. กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

17. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

18  พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2542

19. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2542

20. การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ

21. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

กฎหมายและระเบียบอื่นๆ

22. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยาฐานตาม ว.21

23. อำนาจหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา และการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560

24. การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

25. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

26. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

27. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

28. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน