ประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับทอง (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านดง น้อย(ชัยบาดาล) /โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ /โรงเรียนบ้านเขาราบ และโรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับทอง (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านดง น้อย(ชัยบาดาล) /โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ /โรงเรียนบ้านเขาราบ และโรงเรียนบ้านห้วยสาราม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ /โรงเรียนบ้านบ่อคู่ และโรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุขฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านหนองประดู่ /โรงเรียนบ้านบ่อคู่ และโรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยนิมนต์พระครูสุวัฒน์ จันทรโชติ​ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดยางราก มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม โดยได้ให้สติระลึกตนอยู่เสมอ และให้มีความรัก/สามัคคี/มุ่งทำความดีให้ทำเป็นนิจ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นำข้าราชการในสำนักงานทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดยนิมนต์พระครูสุวัฒน์ จันทรโชติ​ เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ เจ้าอาวาสวัดยางราก มารับบิณฑบาตและเทศนาธรรม โดยได้ให้สติระลึกตนอยู่เสมอ และให้มีความรัก/สามัคคี/มุ่งทำความดีให้ทำเป็นนิจ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนวัดหนองนา /โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ /โรงเรียนวัดดำรงบุล/โรงเรียนบ้านดีลัง แลโรงเรียนช่องสาริกา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนวัดหนองนา /โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ /โรงเรียนวัดดำรงบุล/โรงเรียนบ้านดีลัง แลโรงเรียนช่องสาริกา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ“ จาก สพฐ. ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ“ ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตันแบบอย่างน้อย ๑ โรงเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพyฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การขับเคลื่อนโครงการ โรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ“ จาก สพฐ. ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย “๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนคุณภาพ“ ด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพตันแบบอย่างน้อย ๑ โรงเรียนในแต่ละอำเภอ เพื่อนำร่องการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย “๑ อำเภอ โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพyฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมVideo Conference ผ่าน Facebook live เรื่อง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา2566 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ แบบ Onsite / Online ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางสาวพิมพ์ลดา พิลาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมVideo Conference ผ่าน Facebook live เรื่อง ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ป.1 ปีการศึกษา2566 ระดับศูนย์สอบและระดับสนามสอบ แบบ Onsite / Online ดำเนินการโดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยนางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และนางสาวพิมพ์ลดา พิลาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมพระภาวนาสมณคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ฯ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ฯ จัดประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา / พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 / 2567 โดยมีตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวและสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 / 2567 โดยมีตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวและสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ “เล่าเรื่องเมืองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ห้องประชุมย่อย (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ “เล่าเรื่องเมืองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ห้องประชุมย่อย (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »