ประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร /โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน(เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร /โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา และโรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาร่วมการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM จาก สพฐ. เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาร่วมการประชุมทางไกล ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM จาก สพฐ. เพื่อทดลองเครื่องมือการติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษารับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2567 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมทั้งประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษารับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2567 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมทั้งประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับทอง (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านเขารวก /โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 /โรงเรียนบ้านเหวตาบัว และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับทอง (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านเขารวก /โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 /โรงเรียนบ้านเหวตาบัว และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี / โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี / โรงเรียนบ้านเขาแหลม และโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน (เชิงประจักษ์) ณ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี / โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี / โรงเรียนบ้านเขาแหลม และโรงเรียนบ้านมะกอกหวาน สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จาก สพฐ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมหารือสถานีแก้หนี้ ศธ. ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จาก สพฐ. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รักษาการ ประธานศูนย์สอบ O-NET พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ประธานคณะทำงาน รับ-ส่ง ข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบ O-NET และคณะทำงานศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดำเนินการรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เก็บรักษาในห้องที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ด้วยความเรียบร้อย สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 รักษาการ ประธานศูนย์สอบ O-NET พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 ประธานคณะทำงาน รับ-ส่ง ข้อสอบ และเก็บรักษาข้อสอบ O-NET และคณะทำงานศูนย์สอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ดำเนินการรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เก็บรักษาในห้องที่มีความมั่นคง ปลอดภัย ด้วยความเรียบร้อย สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ” จาก สพฐ. ณ ห้องคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางอรัญญา อางอน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง “แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ” จาก สพฐ. ณ ห้องคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สมสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านลังกาประชาสรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนและการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของคณะครู/นักเรียน พร้อมให้กำลังใจกับบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน ณ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ อ.ชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา สมสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านลังกาประชาสรรค์ เพื่อติดตามการดำเนินงานของผู้บริหารโรงเรียนและการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนของคณะครู/นักเรียน พร้อมให้กำลังใจกับบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน ณ โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ อ.ชัยบาดาล สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังแขม/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแขมที่ประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) ในการนี้ได้ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านวังแขม อ.สระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังแขม/คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแขมที่ประสบเหตุอัคคีภัย(ไฟไหม้บ้าน) ในการนี้ได้ให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ครอบครัวนักเรียนดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านวังแขม อ.สระโบสถ์ สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »