admin lbr2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 / 2567 โดยมีตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวและสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนฯ จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณา วิเคราะห์ กลั่นกรอง เพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญ ความจำเป็นของโรงเรียนที่เสนอของบประมาณโครงการของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 7 / 2567 โดยมีตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาวและสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ “เล่าเรื่องเมืองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ห้องประชุมย่อย (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ จัดประชุมเพื่อดำเนินการจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ “เล่าเรื่องเมืองสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ณ ห้องประชุมย่อย (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายภิญโญ กันหา ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รองฯกิตติภพ สระสงครามภู รองฯข้นธมาศ หลวงเพชร ผอ.โรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 สำนักงานเขตพี่นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมประชมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิดม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะทำงานและคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 แบบ Onsite และ Online พร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงาน ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดย นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและคณะ ได้ให้รายละเอียดและกำหนดการแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะทำงานและคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 แบบ Onsite และ Online พร้อมบรรยายพิเศษ ในการนี้นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงาน ดำเนินการโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดย นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลและคณะ ได้ให้รายละเอียดและกำหนดการแก่คณะกรรมการทุกฝ่ายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ หอประชุมสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านยางโทน และโรงเรียนบ้านหนองเสมา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงาน การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ฯ ลงพื้นที่ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ ณ โรงเรียนบ้านยางโทน และโรงเรียนบ้านหนองเสมา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม Zoom เรื่อง “แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2” ผ่านระบบ Facebook live ในการนี้นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนมีแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานได้สะดวก อีกทั้งมีแนวทางป้องกันก่อนเกิดเหตุ ที่เหมาะสม ฯลฯ ประชุม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม Zoom เรื่อง “แนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ ของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2” ผ่านระบบ Facebook live ในการนี้นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ได้เข้าร่วมประชุมและให้แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียนมีแนวทางและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน มีภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานได้สะดวก อีกทั้งมีแนวทางป้องกันก่อนเกิดเหตุ ที่เหมาะสม ฯลฯ ประชุม ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม (ชั้น 2) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียน พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นายกิตติภพ สระสงครามภู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน ในการนี้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ร่วมเข้ารับมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียน พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระภาวณาสมรคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 12 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมพระภาวณาสมรคุณ (วิ) สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่ ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 23 คน ในการนี้นางลักคณาวรรณ วงษ์บุญมี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเชิงเขา สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรทางทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2567 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมทั้งประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจและบุคลากรทางทางการศึกษา รับชมการประชุมทางไกลพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 5/2567 ระหว่าง สพท.และ สพฐ. เพื่อรับฟังนโยบายและข้อราชการ พร้อมทั้งประชุม ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลพบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์อำเภอพัฒนานิคม สพป.ลพบุรี เขต 2 Read More »