admin lbr2

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ สพป.ลพบุรี เ …

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ Read More »

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น …

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

O13 คุ่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลย …

O13 คุ่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร Read More »

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นางอนัฐ …

O13 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา Read More »

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดกา …

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Read More »